tirsdag 5. juli 2011

Løsningsbeskrivelse

Vi har forsøkt å velge riktig løsning for behovet vi har. Det ligger også føringer og gode råd fra NVE’s egne IKT grupper og DIFI. Vi ønsker å knytte oss til systemutvikling basert på et rammeverk for sikker utvikling. Vi har også føringer i tildelingsbrevene våre om at offentlige rådata skal være tilgjengelige for de som måtte ønske å bygge videre på dem.


Figuren skisserer dataflyt mellom database og aktuelle brukere. Ringene representerer tjenestelagene rundt databasen.

Deling av data
Rådata skal foreligge tilgjengelig for videre bruk. D.v.s. egnede data skal være tilgjengelig på maskinlesbart format ref. pressemelding ”Rådata skal brukes av flere”.

Ikke bare for den offentlige varslingstjenesten
regObs skal også være et verktøy tilgjengelig for alle å legge inn og dele data. Derfor bør brukere og nye observasjonssteder kunne administreres utenfra. Et ønske er at regObs kan brukes og være en del av andre internkontroll og kvalitetssikringssystemer.

Eksempler på dette: Vegvesnet har underleverandører som må vurdere sikkerheten på veier, skipatruljene må gjøre sikkerhetsvurderinger av alpinanleggene og fjellførere har behov for å vurdere forholdene i et turområde før de tar klienter med ut.

Teknologivalg
Databasen skal ha et WCF grensesnitt. WCF’en skal tilgjengeliggjøres som et REST eller en webservice. DataAccesslaget skal kommunisere med databasen med Entity Framework. API/Webservice skal inkludere datavalidering.

Det lages brukergrensesnitt for innlegging og uttrekk av data. Selve rapporteringsskjemaet vil følge malen til det som er brukt sist vinter (se etter ”skjema og instruks” på www.nve.no/regobs). Det skal være mulig å gjøre enkle uttrekk av data som visning i tabell. Klient applikasjonen lages på ASP.NET MVC.

mandag 4. juli 2011

Om prosjektet regObs

Observasjoner er en viktig del av vurderingsgrunnlaget når snøskredvarslene utarbeides. Mer data betyr ofte bedre varsel. Observasjonsdata kan også regnes som ferskvare hvor nytteverdien av en observasjon blir mindre i løpet av timer eller døgn. Vi har foreslått regObs som løsning for håndtering av observasjoner brukt i varsling. Det ligger en database i bunn med maskinlesbart grensesnitt rundt. Vi tenker oss også et brukergrensesnitt for innlegging og uttrekk på klassisk webside, gjennom kartportalen seNorge og smarttelefoner.

Bakgrunn
Dette er et delprosjekt i FoU-prosjektet snøskredfare og senorge.no som NVE, met.no, NGI, Jernbaneverket og Statens vegvesen samarbeider om. Målet i FoU-prosjektet er å legge forholdene til rette for en snøskredvarslingstjeneste i Norge. Operativ varsling starter vinteren 2012/2013.

Observasjoner er en viktig del av vurderingsgrunnlaget når snøskredvarslene utarbeides. Mer data betyr ofte bedre varsel. Observasjonsdata kan også regnes som ferskvare hvor nytteverdien av en observasjon blir mindre i løpet av timer eller døgn.

Vi kjørte forrige testvarslingssesong på en google documents løsning. Basert på erfaringer skisseres nå en ny regObs.

Målet vårt
Vi ønsker å lage et samlingssted for lagring av observasjoner og hendelser til bruk i varling og beredskap.

Vi legger opp til at alle kan bidra med data. Det er en åpen data policy. Vi vil legge til rette for at regObs kan brukes av andre som gjør snøskredfarevurderinger. Både den enkelte turgåer eller organisasjoner som gjør det som en del av sin egen kvalitetssikring.

I sum ønsker vi bedre varsling og bedre beredskap for å sikre liv og infrastruktur.

Målgruppe
Brukere: Varslingstjenestene, innsatsledere, beredskapsapparatet både i NVE og SVV/JBV,  andre utenforstående. Dataprodusenter: NVE observatører, beredskapstjenester, andre utenforstående.

Funksjonalitet
I første omgang lages det nettsider for registrering og for uttrekk av data. Tjenestelag mot databasen lages også, slik at tredjepart kan lage sine egne grensesnitt mot databasen om det er ønskelig. Vi ønsker å ha registrering med smarttelefoner for å motivere til rask rapportering av observasjoner.

Hovedretningslinjen for brukergrensesnittene er enkel registrering.

Gjennomføring
Vi planlegger små utviklingsløp som kan gi rom for justeringer underveis. Vi starter med et løp i høst og ser for oss en ny runde i løpet av vinteren.

Om bloggen

Denne bloggen har til hensikt å dele handlingsplanen for et prosjekt for etablering av en observasjondatabase. Databasen skal bli et verktøy til brukt i varsling og beredskapsarbeid knyttet til skred.

Tanken er å prøve bloggformen for å få fram ideene og planene mens vi jobber fram den nye regObs løsningen. I prosjektet som etablerer en nasjonal skredvarlingstjeneste er målgruppene mange, ekspertene spredt og behovene forskjellige. Utfrodringen er å nå ut til flest mulig og få innspill så målene vi jobber mot blir mest mulig nyttig for AS Norge.

Jeg legger opp til at hvert blogginnlegg beskriver en del av prosjektet og håper at det kan komme inspill diskusjon der det trengs. Blir det diskusjon kan det være et tegn på at planene bør revideres.

Om du bruker RSS kan du abonnere på feeden til bloggen eller du kan registrere deg som følger av bloggen og motta varsel om endringer. Benytt gjerne disse!