onsdag 30. desember 2015

Husk å meld fra om tur!

Husk å meld fra om obstur i regObs appen. Da vet vi som varsler at vi kan vente mer info utover dagen fra regionen din. Husk også å avslutt turen.


Skal du på tur og tenker å levere observasjoner senere på dagen, meld
gjerne fra om turen. Dette gjøres i regObs app. Husk også å avslutt
turen når du er ferdig. Dette gjør du i samme skjema i appen.


Oversikt over aktive turer finnes på regObs web.


torsdag 2. juli 2015

Statistikk på observasjoner og besøk vinteren 2014/15

Totalt er det kommet 31946 observasjoner inn på regObs i vinter. Tilsvarende tall i fjorvinter var 18872. Det er en økning på 68%! Vi følger også med besøkstall på google-analytics. Perioden jeg har valgt ut er 1. nov 2014 til 1. juni 2015.


Noen tall om observasjonene i perioden:
 • Totalt er det kommet 31 946 observasjoner inn i regObs i vinter.
  • 25 280 på snø
  • 4511 på is
  • 10 på vann 
  • 2145 jord.
 • Samme periode i fjor hadde 18 872 totalt observasjoner i regObs.
 • Det er en økning på over 68%!
 • Dette skyldes:
  • ObsKorpset leverer 54% mer observasjoner (fra 7751 observasjoner til 11 952 i vinter)
  • Statens Vegvesen observatører lever 55% mer observasjoner (fra 1891 til 2934)
  • En 85% økning på observasjoner fra andre brukere (fra 2514 til 4654 observasjoner).
  • drift@svv (tidligere Elrapp) har levert over 2000 observasjoner på jord i år. På snø leverer de 149% mer en i fjor (1587 mot 3957).
 • Det ble registrert 8 952 bilder i vinter.
 • Det er i snitt 2.6 observasjoner pr registrering (fex et faretegn med 1.6 bilder sendt inn i en registrering)

Og litt om besøkstall:
 • Nesten halvparten av observasjonene gjort i app eller på regobs.no er registrert og sist endret på innen 2 timer.
 • Halvparten av alle observasjoner kommer fra app.
 • Det har vært over 68 000 økter med og nesten 200 000 side-visninger på www.regobs.no
 • Nesten 45% av øktene på www.regobs.no er fra mobil eller tablet.
 • App'en har hatt over 13 000 økter.

Utviklingen de siste årene:
Merk, perioden valgt for disse tallene er 1. august til 1. august.
 • i 2011/12 ble det registrert 5301 observasjoner
 • i 2012/13 ble det registrert 14 369 observasjoner
 • i 2013/14 ble det registrert 19 671 observasjoner
 • siden august i 2014 er det registrert 32 815 observasjoner

Tall for tidligere år:

Observasjoner tar seg gjerne opp i november i forbindelse med islegging og oppkjøring til
snøskredvarsling. Januar til April så lå vi på ca 200-250 observasjoner daglig.

Vi ser på tidsdifferansen mellom når noe er observert og når det er lagret (sist endret på)
i regObs. Nesten halvparten av observasjonene gjort i app eller på regobs.no er registrert
 og sist endret på innen 2 timer. Innen 12timer har vi nesten 80% av observasjonen inne.  Appen
gjør at vi får så mye data så raskt. Elrapp observasjoner er ikke med i utvalget.


Snøobservasjoner dominerer fortsatt regObs. Isobservasjoner utgjør 14% av observasjonene.
Men, med observasjoner fra drift@svv så blir det også relativt flere jordobservasjoner.
Registreringer påbegynt fra app og web er likt fordelt.


Det er stor variasjon hvor mange observasjoner som kommer fra de ulike varslingregionene.
Antall varierer bla pga aktive turmiljø i regionen som bidrar, med hvor aktive entreprenører (drift@svv) er
 til å registrere observasjoner på regObs og hvor mange observasjoner observatørene legger ved
faste registreringene i regionen.
Fordelingen av observasjoner på snø. Skredfarevurderinger og skredproblemer
og skred/skredaktivitet er de viktigste observasjonene for oss.
Fordeling av observasjoner på is. 
Jordobservasjoner fordelt på type. Gjør oppmerksom på at av totalt
1068 skredhendelser er 902 steinsprang. 
Vannobservasjoner fordelt på type. Med et utvalg på 10 observasjoner blir det
litt tilfeldig hvordan fordelingen blir.
Halvparten av observasjonene kommer fra observatørkorpset til Snøskredvarslingen (ObsKorps).
Observasjonene fra denne gruppen er mest komplet og har generelt høy kvalitet. Dette gjelder også
observasjoner fra observatørene til Vegvesnet (SVV) som utgjør 12% av vinterens observasjoner.

Elrapp (som nå heter drift@svv) har levert 16% av observasjonene. Blant disse observasjonene
varierer kvaliteten mye, men vi ser en positiv utvikling på kvaliteten.

Nesten hver femte observasjon er fra "Andre". Her også varierer kvaliteten mye, men
gjennom konkurranser som Parabolflua og Espen Minde Høst arrangerte i Harstad i vinter øker
både antallet observasjoner fra denne gruppen og kvaliteten på observasjonene.
90% av observasjonene som kommer til regObs har vi klassifisert med en eller annen kompetanse.
Dette gjennom at observatører er kurset eller at vi ser at observasjoner har en kvalitet som gjør at
vi knytter en kompetanse til observasjonen.

En forklaring på hva stjernene betyr kan sees på siden kompetanse på bidragsytere i regObs.

NVE, og da i stor grad isvarslere, står for 50% av de 4511 observasjonene i vinter. Enten ved at vi
observerer selv, eller at vi plukker det opp som annenhåndsinformasjon fra for eks media eller
webkamera.

Andelen "Andre" har økt fra 31% i fjor til 45% i år som er en svært positiv utvikling!


Det har vært over 68 000 økter med og nesten 200 000 side-visninger på www.regobs.no i perioden
1.november til 1.juni 2015. Tilsvarende tall i fjor var 62 000 økter og ca 200 000 side visninger.
Altså, en liten økning i antall økten. Men, varslere og andre profesjonelle brukere har i noe grad flyttet
seg over til xgeo.no for å lese data, så årets tall kan tolkes til å være en klar økt interesse om regObs.

45% av alle som bruker regobs.no gjør det fra telefon eller nettbrett. Dette er i stor grad brukere som
leser data. Men, etter oppgradering til Bootstrap 3, har siden virket bedre på registrering av
observasjoner på mobile enheter.

App'en har hatt over 13 000 økter . Det er i snitt på 100 økter om dagen i perioden 1.januar til 1. mai 2015.

søndag 26. april 2015

Kva skal ein sjå etter når snødekket er vått?

Når det byrjar å gå mot vår, og snødekket endrar seg frå Turt til vått er ikkje sikkert det er så store endringar i snødekket frå dag til dag. Her kjem eit par tips for kva ein bør ha fokus på i observasjonane når snødekket vert vått.

Våt snø

Våt snø er gjev ikkje dei same svara som turr snø når du gjer stabilitetstestar osv. Det som er viktig å følgje med på og gje beskjed om er:
·         Når vert snødekket vått ned til vedvarande svake lag?
·         Når vert det gjennomvått
·         Og opptil kva høgde over havet gjeld desse observasjonane. Sjå td. Kommentararne til Aadne under skredproblem i denne observasjonen: http://www.regobs.no/Registration/60871

Snødekket

Er nokon fjellsider tomme for snø? td. Bratt sydvendt opp til 800 moh er no bart, (Det er kjekt viss me kan unngå å varsle skredproblem på barmark J )
Det er fint med fullstendige skredfarevurderingar og snødekkevurderingar i kvar obs. Viss det ikkje er endringar i snødekket frå førre obs kan du berre klippe og lime frå den. At du sender inn det same ei gong til er berre flott, då får me ei stadfesting på at dei vurderingane framleis gjeld.
Og når me får nysnø oppå den våte snøen er det sjølvsagt tilbake til start og tørrsnø problem. Då der det, i tilegg til alle skredproblem i forbindelse med turrsnø viktig å følgje med på når nysnøen vert  smelteomvandla og me igjen får eit homeogent snødekke.

Glideskred


I delar av landet har det vore ein del fokus på glideskred i vår (dvs våte flakskred som løsnar på bakken) Det er vanskeleg å forutsjå når desse løsnar, men oppsprekking og utviding av sprekkar i snødekket kan gje ein indikasjon. Desse skredene kjem på dei same stadane kvart år. Har du slike fjellsider som du jamnleg er forbi kan du ta bilete av dei, og legge ut «i går» og «i dag» bilete i same observasjonen for å syne utvikling når det skjer noko. 

onsdag 22. april 2015

@parabolflua

I mars arrangerte Espen Minde Høst en konkurranse under merkelappen @parabolflua i Vesterålen. Målet med konkurransen var å gjøre varsom.no og regObs mer kjent i toppturmiljøet og å motivere flere til å prøve regObs og slik avmystifisere henne litt. Man trenger ikke være redd for å melde noe feil eller ikke bruke riktig språk for å levere en nyttig observasjon. Parabolflua Sport i Harstad stilte med samlingslokale og premier. Initiativet resulterte i over 400 observasjoner i regObs i perioden og noen av deltagerne har fortsatt å observere etter konkurransen ble avviklet.

Denne saken er også publisert på varsom.no


Vi i snøskredvarlinga setter stor pris på den ekstra informasjonen når vi varsler. Takk skal dere ha! Espen selv sier at han opplevde at initiativet ble godt mottatt i miljøet og at det er ønske om gjentagelse og oppfølging. Espen har notert noen ord om erfaringene han gjorde seg under konkurransen:


Bakgrunnen for tiltaket var en magefølelse om at varsom.no og regObs var lite kjent og benyttet i turmiljøet vårt her oppe. Antall registreringer på regObs var svært lavt i forhold til naboregioner som Narvik, Senja og Tromsø. Med ønske om å nå ut med informasjon om varsom.no og motivere for frivillig innsats på regObs arrangerte vi «skredkveld» på Parabolflua Sport i Harstad. Her ble det gjennomført en presentasjon av varsom.no og innføring i regObs. I etterkant av foredraget lanserte vi en «regObs-konkurranse» med flotte premier. Vi kunne telle rett i overkant av 60 deltagere på foredraget og tilbakemeldingene var positive.

For å følge opp engasjementet jeg opplevde på første kvelden, samt gi muligheter for mer detaljinnføring i bruken av skredvarselet og regObs, besluttet vi å gjennomføre «skredkveld Del II» etter et par uker. Da hadde flere begynt å registrere observasjoner og mange hadde et grunnlag å gå videre på. Oppmøte denne kvelden var rett over 40 deltagere og fokuset var mer rettet på praktisk bruk av skredvarselet, samt hvordan registrere gode observasjoner på regObs (faretegn, skredproblem, skred, bilder, snødekket osv osv).

Jeg opplevde at initiativet ble godt mottatt i miljøet og at det er ønske om gjentagelse og oppfølging.

Jeg sitter igjen med et inntrykk av at mange ønsker å bidra og opplever det å delta med observasjoner som nyttig. Brukerterskelen på regObs er trolig noe av årsaken til at ikke flere har benyttet denne tidligere. Frykten for å eksponere seg og «melde noe feil» eller ikke bruke «riktig språk» var noen av tilbakemeldingene jeg fikk da jeg spurte deltagerne. Jeg tror derfor at slike temakvelder rundt forbi i regionene kan være nyttig for å spre god informasjon og avmystifisere bruken av regObs.

Det skader heller ikke å appellere til konkurranseinstinktet hos folk - det funket i Vesterålen.


God tetthet av observasjoner i Vesterålen med 400 ekstra observasjoner i mars måned.


tirsdag 17. mars 2015

Videoar og regobs.

Ein del spør om dei kan levere videoar til observasjonane sine. Og det hadde sikkert vore fint. Per dags dato er ikkje regobs klart for å ta i mot videoar, og det kjem heller ikkje regobs til å bli i overskuelig framtid. Men me vil at regobs skal vere samleplassen for all informasjon om snødekket. 

Den beste måten å dele ein video med varslingsgruppa og publikum vert då å publisere videoen akkurat der de vil (vimeo, youtube, facebook, instagram etc. pass på offentligheitsinnstillingane slik at alle kan sjå videoane.) og så legg de ei lenke til videoen i fritekstfeltet. Der skriv de også stikkord i tekstfeltet om kva videoen innheld (Vær, snøprofil, snøskred, ECT osv.). Birgit Katrine Rustad er også interessert viss de klarar å få til nokon blinkskot som ho kan bruke på skredskolen. Hugs å bruke "legg til weblenke" i fritekstfeltet, då får me ei klikkbar lenke til videoane dykkar.


Sjå td. fritekstfelt i denne registreringa for å sjå korleis det kan gjerast.

torsdag 19. februar 2015

Kjente feil og mulige løsninger i regObs


Flere melder fra om at de opplever feil på regObs. Her lister jeg noen av de feilene vi kjenner til og mulige måter å jobbe seg rundt dem inntil vi får rettet feilene og lagt ut nye versjoner av regObs. Tekniske eller faglige spørsmål rettes gjerne på Facebook: regObs faggruppe.

Oppdatert 19.februar 2015

App:
Flere opplever at nedtrekksmenyer mister innhold —> nullstill appen og oppdater nedtrekksmenyer. Gjerne et sted med godt mobilnett eller wifi.

Tekstfelter mister innhold når de sendes inn. Teksten erstattes med bare et tall —> ingen kjent løsning på dette.

Om man legger til bare bilder på en observasjon og prøver å slette det igjen går ikke alltid det bra --> du kan slette alle observasjoner i minnet fra hovedsiden eller du kan sende det inn og slette bildet det på web senere.

Kart ser ut til å slite med å laste inn om den ikke har GPS posisjon --> Før dette klassifiseres som feil sjekk at appen har tilgang til stedstjenester på telefonen. Mange som opplever dette som feil har sagt ved førstegangsoppstart at appen ikke skal få tilgang til stedstjenester på telefonen. Hvis dette ikke løser saken --> det er en feil at man må ha posisjon for å sette posisjon i kart og posisjon er obligatorisk for å sende inn observasjoner. dessverre ingen kjent løsning på dette utover å prøve å få posisjon i appen.

Web:
Mange opplever med ugjevne mellomrom serverfeil når de forsøker å sende inn observasjoner på regobs.no --> en feilet registrering betyr at observasjonene er mistet desverre. Du er mindre utsatt for å miste godt arbeid ved å registrere litt først og så legge til observasjonene en og en fra detaljvisningen etterpå.

Slett registrering virker ikke. Man kan slette enkeltobservasjoner men ikke hele registreringen på en gang --> du kan slette observasjonene en og en.

Rapport åpner flere tabs. På det meste opplever vi at det kommer 3 faner opp --> ingen kjent løsning på dette.

Man er innlogget og sender inn en registrering og så blir den lagret som anonym --> gi beskjed til regObs gjengen og vi knytter observasjonen til din bruker.

mandag 19. januar 2015

Oppdatering av regObs app

Ny versjon av appen er kommet på Android og vi regner med at den dukker opp på iOS nå i løpet av kort tid.

For android er dette versjon 2.2 og
for iOS er dette versjon 2.3.

Nytt i denne versjonen er:
 • Brukere på snø har mulighet for å registrere turen med anslag når de regner med å levere observasjoner.
 • Man kan søke opp tidligere brukte steder i nærheten av der man er og legge observasjonene til dette stedet.
 • Vi har slått sammen skjema for skredaktivitet og skred for å gjøre arbeidsflyten lettere.
 • Det er mulig å anslå utbredelse på skredproblem.
 • På isdekningsgrad registrerer vi nå også bæreevne og skøytbart.
 • Pluss diverse bugfixes.

Som alltid setter vi pris på tilbakemeldinger om feil dere finner. Feil kan registreres på skjema her. Da kommer det ryddig og greit inn til oss. Legg gjerne inn kontaktinfo så vi kan ta kontakt om noe er uklart.

torsdag 15. januar 2015

Du kan jobbe videre med dine regObs-skred på Skredregistrering.no

Denne uka lanserte NVE Skredregistrering.no for å registrere og dokumentere skredhendelser. Skred som er registrert for varslingstjenestene på regObs.no blir overført til Skredregistrering.no etter et par dager slik at du kan jobbe videre med å dokumentere størrelse, skader, involverte osv her.

Legg merke til at regObs.no brukes til sanntidsdata til varsling mens Skredregistrering.no er en historisk database som brukes til å dokumentere hendelser så grundig som mulig for ettertiden.

Hvis du har mer informasjon om hendelsen enn det er mulig å registrere i regObs, oppfordres du nå til å ta opp igjen din regObs-registrering i Skredregistrering.no for å legge inn mer detaljert informasjon og dokumentasjon. Detaljert informasjon om skredhendelser danner grunnlaget for kartlegging av skredfare, vurdering av sikringstiltak og for forbedring av skredvarsler.

Logg inn med ditt regObs-brukernavn og passord, og du vil finne en liste over skred du har registrert siste måneden. Registreringer fra regObs vil være tilgjengelig her fra endringsvinduet i regObs stenger (etter ca 2 døgn). Legg til den informasjonen og dokumentasjonen du måtte ha, og send inn. Verdien av databasen øker for hvert felt som fylles ut. Vi setter derfor stor pris på ditt bidrag!

Løsningen vil bli utvidet i løpet av 2015.

Forsiden på www.skredregistrering.no

søndag 11. januar 2015

Oppdatering av regobs.no

Mandag 12. januar planlegger vi en oppdatering av www.regobs.no. Vi har testet den internt men som regel dukker det alltid opp barnesykdommer når mange brukere med ulike vaner begynner å bruke regObs etter større oppdateringer.

Som alltid setter vi pris på tilbakemeldinger om feil dere finner. Feil kan registreres på skjema her. Da kommer det ryddig og greit inn til oss. Legg gjerne inn kontaktinfo så vi kan ta kontakt om noe er uklart.

Nytt i denne versjonen:
 • Mulighet for å slette enkeltobservasjoner eller hele registreringen.
 • Bedre tilpasset bruk på mobile enheter.
 • Mindre endringer på enkeltskjema. Eks utbredelse på skredproblem, flere felter om skredstørrelse og svake lag på snøskredskjema og farbarhet på isdekkningsgrad mfl.
 • Visning av turloggen som kommer i neste versjon av appen.

Kjente feil:
 • Som følge av oppdatering av rammeverket som gir bedre brukeropplevelse på mobile enheter har vi måtte oppdatere kode som knytter data sammen. Vi har derfor funnet feil på at enkeltfelter faller ut og at enkelte felter uteblir fra visning. Her antar vi det er flere feil som vi ikke har oppdaget så om du merker at data blir borte så gi gjerne beskjed!
 • Grafikk som legger seg geil og av og til skygger for knapper for å endre og slette.