torsdag 2. juli 2015

Statistikk på observasjoner og besøk vinteren 2014/15

Totalt er det kommet 31946 observasjoner inn på regObs i vinter. Tilsvarende tall i fjorvinter var 18872. Det er en økning på 68%! Vi følger også med besøkstall på google-analytics. Perioden jeg har valgt ut er 1. nov 2014 til 1. juni 2015.


Noen tall om observasjonene i perioden:
 • Totalt er det kommet 31 946 observasjoner inn i regObs i vinter.
  • 25 280 på snø
  • 4511 på is
  • 10 på vann 
  • 2145 jord.
 • Samme periode i fjor hadde 18 872 totalt observasjoner i regObs.
 • Det er en økning på over 68%!
 • Dette skyldes:
  • ObsKorpset leverer 54% mer observasjoner (fra 7751 observasjoner til 11 952 i vinter)
  • Statens Vegvesen observatører lever 55% mer observasjoner (fra 1891 til 2934)
  • En 85% økning på observasjoner fra andre brukere (fra 2514 til 4654 observasjoner).
  • drift@svv (tidligere Elrapp) har levert over 2000 observasjoner på jord i år. På snø leverer de 149% mer en i fjor (1587 mot 3957).
 • Det ble registrert 8 952 bilder i vinter.
 • Det er i snitt 2.6 observasjoner pr registrering (fex et faretegn med 1.6 bilder sendt inn i en registrering)

Og litt om besøkstall:
 • Nesten halvparten av observasjonene gjort i app eller på regobs.no er registrert og sist endret på innen 2 timer.
 • Halvparten av alle observasjoner kommer fra app.
 • Det har vært over 68 000 økter med og nesten 200 000 side-visninger på www.regobs.no
 • Nesten 45% av øktene på www.regobs.no er fra mobil eller tablet.
 • App'en har hatt over 13 000 økter.

Utviklingen de siste årene:
Merk, perioden valgt for disse tallene er 1. august til 1. august.
 • i 2011/12 ble det registrert 5301 observasjoner
 • i 2012/13 ble det registrert 14 369 observasjoner
 • i 2013/14 ble det registrert 19 671 observasjoner
 • siden august i 2014 er det registrert 32 815 observasjoner

Tall for tidligere år:

Observasjoner tar seg gjerne opp i november i forbindelse med islegging og oppkjøring til
snøskredvarsling. Januar til April så lå vi på ca 200-250 observasjoner daglig.

Vi ser på tidsdifferansen mellom når noe er observert og når det er lagret (sist endret på)
i regObs. Nesten halvparten av observasjonene gjort i app eller på regobs.no er registrert
 og sist endret på innen 2 timer. Innen 12timer har vi nesten 80% av observasjonen inne.  Appen
gjør at vi får så mye data så raskt. Elrapp observasjoner er ikke med i utvalget.


Snøobservasjoner dominerer fortsatt regObs. Isobservasjoner utgjør 14% av observasjonene.
Men, med observasjoner fra drift@svv så blir det også relativt flere jordobservasjoner.
Registreringer påbegynt fra app og web er likt fordelt.


Det er stor variasjon hvor mange observasjoner som kommer fra de ulike varslingregionene.
Antall varierer bla pga aktive turmiljø i regionen som bidrar, med hvor aktive entreprenører (drift@svv) er
 til å registrere observasjoner på regObs og hvor mange observasjoner observatørene legger ved
faste registreringene i regionen.
Fordelingen av observasjoner på snø. Skredfarevurderinger og skredproblemer
og skred/skredaktivitet er de viktigste observasjonene for oss.
Fordeling av observasjoner på is. 
Jordobservasjoner fordelt på type. Gjør oppmerksom på at av totalt
1068 skredhendelser er 902 steinsprang. 
Vannobservasjoner fordelt på type. Med et utvalg på 10 observasjoner blir det
litt tilfeldig hvordan fordelingen blir.
Halvparten av observasjonene kommer fra observatørkorpset til Snøskredvarslingen (ObsKorps).
Observasjonene fra denne gruppen er mest komplet og har generelt høy kvalitet. Dette gjelder også
observasjoner fra observatørene til Vegvesnet (SVV) som utgjør 12% av vinterens observasjoner.

Elrapp (som nå heter drift@svv) har levert 16% av observasjonene. Blant disse observasjonene
varierer kvaliteten mye, men vi ser en positiv utvikling på kvaliteten.

Nesten hver femte observasjon er fra "Andre". Her også varierer kvaliteten mye, men
gjennom konkurranser som Parabolflua og Espen Minde Høst arrangerte i Harstad i vinter øker
både antallet observasjoner fra denne gruppen og kvaliteten på observasjonene.
90% av observasjonene som kommer til regObs har vi klassifisert med en eller annen kompetanse.
Dette gjennom at observatører er kurset eller at vi ser at observasjoner har en kvalitet som gjør at
vi knytter en kompetanse til observasjonen.

En forklaring på hva stjernene betyr kan sees på siden kompetanse på bidragsytere i regObs.

NVE, og da i stor grad isvarslere, står for 50% av de 4511 observasjonene i vinter. Enten ved at vi
observerer selv, eller at vi plukker det opp som annenhåndsinformasjon fra for eks media eller
webkamera.

Andelen "Andre" har økt fra 31% i fjor til 45% i år som er en svært positiv utvikling!


Det har vært over 68 000 økter med og nesten 200 000 side-visninger på www.regobs.no i perioden
1.november til 1.juni 2015. Tilsvarende tall i fjor var 62 000 økter og ca 200 000 side visninger.
Altså, en liten økning i antall økten. Men, varslere og andre profesjonelle brukere har i noe grad flyttet
seg over til xgeo.no for å lese data, så årets tall kan tolkes til å være en klar økt interesse om regObs.

45% av alle som bruker regobs.no gjør det fra telefon eller nettbrett. Dette er i stor grad brukere som
leser data. Men, etter oppgradering til Bootstrap 3, har siden virket bedre på registrering av
observasjoner på mobile enheter.

App'en har hatt over 13 000 økter . Det er i snitt på 100 økter om dagen i perioden 1.januar til 1. mai 2015.